Make your own free website on Tripod.com
 
 
จางซันฟง
 
    เดิมที จางซันฟง เป็นศิษย์ของวัดเส้าหลิน ทำงานรับใช้พระสงฆ์องค์หนึ่งในที่อยู่ในหอพระคัมภีร์ พระสงฆ์องค์นั้นได้อ่านคัมภีร์เล่มหนึ่ง ที่ชื่อว่า "เก้าเอี้ยง" คัมภีร์เก้าเอี้ยงเล่มนี้เป็นมรดกตกทอดมาของพระมหาโพธิธรรม หรือว่า ปรมาจารย์ตั๊กม้อ โจ่วซือผู้ประสิทประสาทวิชาของวัดเส้าหลิน ซึ่งเป็นคู่กับคัมภีร์ "เก้าอิม" ที่จอมยุทธต่างๆในสมัยนั้นต่างแย่งชิงกันเพื่อที่จะได้ฝึกวิชา ที่อยู่ในคัมภีร์นั้น